www.psychoterapiawarszawa.pl

Psychoterapia w Warszawie- Nasz OGRÓD

 

 

OŚRODEK PSYCHOTERAPII I PROMOCJI ZDROWIA
„OGRÓD”
jest kliniczną placówką
INSTYTUTU PSYCHOLOGII ZDROWIA PTP

 

                       Od 2005 roku jest Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, ale programy psychoterapeutyczne prowadzimy   już od początków lat 90-tych. W pracypsychoterapeutycznej staramy się integrować profesjonalne umiejętności  z osobistym zaangażowaniem. W przypadku każdej osoby korzystającej z naszej pomocy poszukujemy i proponujemy takie formy współpracy, które są dostosowane do jej indywidualności i specyfiki jej problemów.

              Zespół terapeutyczny tworzą superwizorzy i absolwenci Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii SWPS. Są wśród nich osoby   z certyfikatami psychoterapeutów i superwizorów psychoterapii wydanymi przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Każdy psychoterapeuta uczestniczy w superwizji i w zebraniach klinicznych.

             Nasz sposób prowadzenia praktyki psychoterapeutycznej można określić jako poszukiwanie integracji różnych podejść w psychoterapii. Jesteśmy przekonani, że w każdym z głównych nurtów współczesnej psychoterapii można znaleźć wartościowe sposoby rozumienia ludzkich problemów i cierpień oraz metody udzielania pomocy. Sądzimy również, że można w sposób sensowny i nie przypadkowy sięgać do różnych źródeł, w celu doboru takich form pomocy, które będą dostosowane do indywidualności pacjenta i specyfiki jego problemów.

 Bliskie są nam idee psychoterapii humanistycznej i egzystencjalnej podkreślające:


1. wartość otwartej, osobistej i partnerskiej relacji między klientem/pacjentem a psychoterapeutą oraz znaczenie empatycznego rozumienia osoby, której pomaga.
2. znaczenie samoświadomości i akceptacji siebie, zwiększania zdolności dokonywania wyborów oraz potrzebę autonomii i dążenia do realizacji osobistych celów i wartości.
3. potrzebę angażowania się w poszukiwania nowych spo
sobów doświadczania siebie i życia, myślenia i postępowania w kontaktach z innymi ludźmi oraz bardziej przyjaznego kontaktowania się z samym sobą.

Korzystamy z dorobku nurtu poznawczo-behawioralnego w psychoterapii, m.in.

1. z możliwości rozpoznawania i modyfikowania destrukcyjnych przekonań i automatycznych myśli, które negatywnie kształtują emocje i zachowania.
2. ze strategii konstruktywnego i racjonalnego rozwiązywania problemów oraz przygotowywania zmian w postępowaniu i  w konkretnych sytuacjach życiowych.
3. z trenowania pożądanych przez klienta zachowań i umiejętności w sytuacjach codziennego życia.

Korzystamy z dorobku psychoterapii psychodynamicznej, zwracając uwagę na:

1. na rolę jaką w dorosłym życiu pełnią ślady doświadczeń z dzieciństwa, w szczególności ślady doświadczeń związanych    z dziecięcymi zranieniami, odrzuceniem, zaniedbaniem, osamotnieniem.
2. na obecność w psychice, ukształtowanych w relacjach z bliskim osobami w przeszłości, schematów wpływających zaburzająco i destrukcyjnie na aktualne kontakty z ludźmi i z samym sobą.
3. na psychologiczne mechanizmy obronne które częściowo łagodzą cierpienia wynikające ze śladów złej przeszłości ale zniekształcają naszą świadomość, zaburzają nasze rozumienie siebie i naszego życia oraz przeszkadzają w uwalnianiu od śladów przeszłości.